Nowe wersje programów Symfonia 2020

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Nowe wersje programów Symfonia 2020

 

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2020

 

Nowe funkcjonalności:

 • nowe Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów – z nowym interfejsem użytkownika i nowymi możliwościami, które pozwalają m.in. na:
  • automatyzację rozliczeń (Księgowanie stosownie do upływu czasu):
   • Kosztów
    • Czynnych (np. Ubezpieczenie samochodu)
    • Biernych (np. Odprawy emerytalne pracowników)
   • Przychodów (np. najem, leasing, dotacje, środki trwałe w budowie)
  • wprowadzenie RMK do bilansu otwarcia,
  • księgowania równoległe „na życzenie”, czyli obsługa kont zespołu 4 i 5
  • księgowania równoległe automatyczne.

 

 • Arkusze Analityczne – poszerzające funkcjonalności programu i umożliwiające łatwe generowanie zestawień przez użytkownika bez wykorzystania wiedzy programistycznej oraz ich prezentację w postaci:
  • arkusza kalkulacyjnego (nie wymaga MS Excela),
  • wykresu
  • tabeli przestawnej

Zestawienia mogą obejmować takie dane jak salda i obroty kont, rozrachunki z kontrahentami, wiekowania, zapisów czy zestawienia z rejestrów VAT.

 

 • Import Dokumentów z pliku Excel (dodatkowe rozwiązanie) – rozwiązanie pozwalające na import danych z pliku oraz zapisanie ich jako:
  • Faktury Sprzedaży, Faktury Zakupu, Polecenia księgowania (dokumenty proste)

Funkcjonalność umożliwia m.in.:

 • tworzenie kartotek kontrahentów,
 • tworzenie dowolnej ilości zapisów księgowych dla dokumentu,
 • tworzenie automatycznych i ręcznych księgowań równoległych
 • wymiarowanie dokumentów (funkcjonalność dostępna tylko w linii ERP)

 

 • Automatyczne przeksięgowania VAT (dodatkowe rozwiązanie– umożliwiająca automatyczne porównanie rejestrów VAT z kontami księgowymi (pod względem okresu księgowania) i generowanie dokumentów PK przeksięgowujących VAT przyszłych/poprzednich okresów na odpowiednie konta.

 

 • Zmiany dodatkowe:
  • Termin płatności dokumentu uwzględniany przy generowaniu pojedynczego e-przelewu
  • Poprawa funkcjonowania JPK_SF (e-sprawozdania) w zakresie:
   • określenia miejsca złożenia sprawozdania.
   • obsługi jednostki emitent
   • walidacji podczas wyjścia z pola edycyjnego wg reguł zdefiniowanych w schemie.
   • działania edytora e-sprawozdań w przypadku braku dostępu do Internetu
   • opcjonalnej kolumny przekształceń KwotaB1.
   • uniwersalnego mechanizmu dodawania/usuwania elementów dodatkowych/wielokrotnych/opcjonalnych

 

Sage Symfonia ERP Handel 2020

 

 • Poprawa wydajności nowych formatek dokumentów w zakresie:
  • Szybkości otwierania nowych formatek (FVS, RUS, ZO, ZOW, WZ oraz PZ)
  • Szybkości zapisu do bufora dokumentów z nowych formatek
  • Szybkości otwierania wystawionych dokumentów z nowych formatek (największy przyrost wydajności dotyczy dokumentów wielopozycyjnych)
  • Szybkości wystawiania dokumentów sprzedaży, zamówień obcych oraz magazynowych z nowych formatek (z wyłączeniem dokumentów zawierających komplety)

Wymienione wyżej zmiany dają poprawę wydajności od kilkudziesięciu do nawet kilkuset % w stosunku do poprzedniej wersji Symfonia ERP Handel.

 

 • Usunięcie braków funkcjonalnych nowych formatek:
  • Okno właściwości pozycji dla dokumentów sprzedaży (z możliwością ustawienia trybu rezerwacji, wyboru dostawy itp.) 
  • Zakładanie rezerwacji tzw. "koszykowej" czyli obejmującą całą transakcję podczas tworzenia lub aktualizacji dokumentu faktury, zamówienia oraz dokumentu WZ 
  • Podpowiedź z otwartymi do rozliczenia dokumentami dla danego kontrahenta w trakcie tworzenia dokumentów z nowych formatek (np. nierozliczone dokumenty WZ przy tworzeniu Faktury)

 

 • Poprawa ergonomii nowych formatek:
  • Przeniesienie działu/magazynu na pierwszą zakładkę w nowych formatkach
  • Prezentacja trybu rezerwacji dla dokumentów FVS, ZO, ZOW, WZ na zakładce danych dodatkowych (rezerwacje odczytywane są z rodzaju dokumentów)
  • Przechodzenie TABem po polach na pierwszej zakładce danych podstawowych
  • Poprawia działania skrótów klawiaturowych - Alt+N, Alt+Shift+N
  • Przejście z klasycznych formatek do nowych (polecenie w menu kontekstowym dla wystawionego bądź zapisanego dokumentu do bufora)
  • Nowa walidacja dla dokumentów (ostrzeżenie o braku zakładanych rezerwacji, nie ustawionym magazynie przy próbie rezerwowania towaru, braku ceny itp.)
  • Zwiększono obszar roboczy na nowych formatkach (widoczna większa liczba pozycji )
  • Dynamiczna dezaktywacja przycisków na dokumentach w zależności od statusu dokumentu

 

 • Zmiany prawne: JPK_FA
  • Znika z definicji typów dokumentów element słownika „rodzaj_JPK” o wartości „POZ-Pozostałe”. Taki typ został usunięty z definicji JPK
  • Aby poprawnie wygenerować plik JPK z handlu dla dokumentów które mają już przypisany rodzaj „POZ” (wystawionych przed wersją ERP 2020) przygotowany został raport dla dokumentów sprzedaży i zakupu – mapujący te dokumenty na inne rodzaje. Użytkownik sam decyduje jaki nowy typ JPK ustawić dla zaznaczonych dokumentów.
  • Raport jest dostępny w Menu -> Operacje -> Zmiana rodzaju JPK
 • WebAPI
  • nowy moduł – Rezerwacje
  • dodano możliwość dodawania własnych modułów do konfiguratora WebAPI
   • usprawnienia funkcjonalne modułów magazynowych / sprzedażowych/ zamówień własnych

 

Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją 2020

 

Nowe funkcjonalności:

 • obsługa zamienników w karcie technologicznej 

Przypisanie z listy zamienników do towaru w HMF surowców, które będą mogły być użyte jako zamiennik na zleceniu (z obsługą wykluczeń)

 • obsługa zamienników na zleceniu produkcyjnym 

Umożliwienie wymiany surowca z BOM na inny – wskazany jako zamiennik w karcie technologicznej. Jeżeli wymieniany surowiec nie został pobrany do zlecenia – następuje wymiana pozycji. Jeżeli surowiec został pobrany/częściowo  pobrany do zlecenia dodana zostanie nowa pozycja z ilością planowaną= 0. 

  

 • Moduł Zapotrzebowania 
  • Nowe funkcjonalności:
   • Szybkie dodawanie dostawcy na podstawie ceny

przy wskazaniu ceny kontrahenta, który nie jest dostawcą towaru, użytkownik ma możliwość szybkiego przypisania kontrahenta jako dostawcy towaru.

 

Sage Symfonia ERP Panele Meldunkowe 2020

 

Nowe funkcjonalności:

 • Obsługa etykiet na wyroby gotowe – umożliwia wydruk etykiety na wyrób gotowy oraz na opakowanie zbiorcze, gdy zostanie wybrany odpowiedni rodzaj etykiety.
  • wybór szablonu etykiety
  • obsługa etykiet domyślnych
  • wydruk etykiet
  • definiowanie szablonu etykiet z poziomu modułu Zarządzanie Produkcją
  • obsługa rodzaju etykiety: Etykieta/ Etykieta zbiorcza
 • Obsługa poprzedników
 • Zmiana i podgląd terminu realizacji zlecenia
 • Ukraińska wersja językowa – wersja z możliwością zmiany języka dostępna będzie na Centrum Wiedzy.

 

 

Sage Symfonia 50cloud  Finanse i Księgowość 2020

 

Nowe funkcjonalności:

 • Przeksięgowania kont – jest to uzupełnienie braku funkcjonalnego w stosunku do Symfonii 2.0 – funkcjonalność identyczna z dostępną w Symfonii ERP
 • Arkusze Analityczne – poszerzające funkcjonalności programu i umożliwiające łatwe generowanie zestawień przez użytkownika bez wykorzystania wiedzy programistycznej oraz ich prezentację w postaci:
  • arkusza kalkulacyjnego (nie wymaga MS Excela),
  • wykresu
  • tabeli przestawnej

Zestawienia mogą obejmować takie dane jak salda i obroty kont, rozrachunki z kontrahentami, wiekowania, zapisów czy zestawienia z rejestrów VAT.

 • Import Dokumentów z pliku Excel (dodatkowe rozwiązanie) – rozwiązanie pozwalające na import danych z pliku oraz zapisanie ich jako:
  • Faktury Sprzedaży, Faktury Zakupu, Polecenia księgowania (dokumenty proste)

Funkcjonalność umożliwia m.in.:

 • tworzenie kartotek kontrahentów,
 • tworzenie dowolnej ilości zapisów księgowych dla dokumentu,
 • tworzenie automatycznych i ręcznych księgowań równoległych
 • Automatyczne przeksięgowania VAT (dodatkowe rozwiązanie– Dodatek płatny – umożliwiająca automatyczne porównanie rejestrów VAT z kontami księgowymi (pod względem okresu księgowania) i generowanie dokumentów PK przeksięgowujących VAT przyszłych/poprzednich okresów na odpowiednie konta.
 • Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów – Dodatek płatny – z nowym interfejsem użytkownika i nowymi możliwościami, które pozwalają m.in. na:
  • automatyzację rozliczeń (Księgowanie stosownie do upływu czasu):
   • Kosztów
    • Czynnych (np. Ubezpieczenie samochodu)
    • Biernych (np. Odprawy emerytalne pracowników)
   • Przychodów (np. najem, leasing, dotacje, środki trwałe w budowie)
  • wprowadzenie RMK do bilansu otwarcia,
  • księgowania równoległe „na życzenie”, czyli obsługa kont zespołu 4 i 5
  • księgowania równoległe automatyczne.
 • Zmiany dodatkowe:
  • Termin płatności dokumentu uwzględniany przy generowaniu pojedynczego e-przelewu
  • Poprawa funkcjonowania JPK_SF (e-sprawozdania) w zakresie:
   • określenia miejsca złożenia sprawozdania.
   • obsługi jednostki emitent
   • walidacji podczas wyjścia z pola edycyjnego wg reguł zdefiniowanych w schemie.
   • działania edytora e-sprawozdań w przypadku braku dostępu do Internetu
   • opcjonalnej kolumny przekształceń KwotaB1.
   • uniwersalnego mechanizmu dodawania/usuwania elementów dodatkowych/wielokrotnych/opcjonalnych
 • Przyspieszono księgowanie dokumentów do ksiąg – wzrost wydajności o kilkadziesiąt procent, szczególnie istotny dla dużych baz danych

 

 

Sage Kadry i Płace One Payroll 2020

 

Nowe funkcjonalności i zmienione/poprawione funkcjonalności:

 

 • Pierwsza część zmian dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - dodano obsługę rozliczania w wynagrodzeniu pracownika wpłat odprowadzanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
  • Uwaga: zmieniono definicje elementów kadrowych zgrupowanych dla rozliczenia umów cywilnoprawnych. Zmiany Użytkownika wprowadzone w tych elementach zostaną anulowane i rozwiązania indywidualne dotyczące tych rozliczeń mogą przestać działać.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) - dodano obsługę rozliczania w wynagrodzeniu pracownika procentowych lub kwotowych składek odprowadzanych w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE)
 • Zmiany w e-Teczce m.in.:
  • Zaktualizowano części teczki wg nowych przepisów: A, B, C, D
  • Umożliwiono eksport dokumentów dla pracownika lub grupy pracowników
  • Dodano dodatkowe pole Data dokumentu źródłowegodla dodawanych do 
   e-Teczki dokumentów. Wybrane przez użytkowników w Sage Customer Voice
 • Pierwsza część zmian dot. zwolnienia z opłacania składek FP i FGŚP. Dla pracowników z umową o pracę, którzy:
  • osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn
  • ukończyli 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem byli zarejestrowani jako bezrobotni
  • nie ukończyli 30 roku życia i zostali skierowani do pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy
 • W raporcie http://pomoc.sage.com.pl/data/kd/ERP/2020/data/wiadectwo_pracy.htm:
  • do ustawień raportu dodano pole wyboru Drukuj imiona rodziców umożliwiające wyłączenie prezentacji imion rodziców zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
  • Dodano wzór dokumentu z informacją do świadectwa pracy na temat terminu przechowywania akt osobowych dla osób zatrudnionych po 1 stycznia. 
 • Oddzielenie Sage Kadry i Płace od Sage Symfonia ERP:
  • wydzielenie Sage Kadry i Płace ze wspólnej bazy
  • zintegrowanie Repozytorium Dokumentów z programem Sage Kadry i Płace
  • dodano możliwość zalogowania do firmy w trybie administracyjnym
 • Karta rozpoczęcia i zakończenia pracy – nowy raport

 

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 2020

 

Program dostosowano do współpracy z Sage Symfonia ERP w wersji 2020.

 

 

Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów 2020

 

Program dostosowano do współpracy z Sage Symfonia ERP w wersji 2020.

 

Uwagi:

 • Rozdzielenie baz KIP i ERP – od tej wersji nie wspieramy już modelu wspólnej bazy dla systemu ERP i Payroll. Konwersja bazy do wersji 2020 przez moduł Administracja powoduje więc dezaktywację modułu KIP we wspólnej bazie. W celu automatyzacji procesu rozdzielenia bazy w module Administracja została dodana funkcjonalność Rozdziel bazę.

Wróć