Ite Workflow

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Ite Workflow

Ite Workflow a Kadry i Płace

Program Workflow obsługuje również zagadnienia Kadrowo Płacowe, między innymi w zakresie;

Zamieszczanie komunikatów, regulaminów

Rozwiązanie wspomaga proces obiegu informacji w firmie poprzez: 

 1. Dostęp do informacji publikowanych przez firmę: łatwa publikacja informacji, podział informacji na kategorie. 
 2. Ograniczanie widoczności informacji poprzez nadawanie praw do nich – zapewnienie bezpieczeństwa publikowanych informacji.
 3. Ramy czasowe publikowania informacji – wyświetlanie z datą przyszłą, automatyczne zaniechanie publikacji informacji przeterminowanych. 
 4. Zcentralizowanie zarządzanie informacjami kierowanymi do pracowników firmy. 
 5. Informacje o strukturze firmy: dynamicznie tworzona struktura firmy – dowolna głębokość drzewa komórek organizacyjnych. 
 6. Możliwość definiowania wielu stanowisk pracy dla jednego pracownika – przypisanie do każdego z nich osobnych informacji teleadresowych. 
 7. Informacje o przełożonych i podwładnych. 

 Rozwiązanie wspomaga proces ewidencji czasu pracy poprzez.

 1. Podział czasu pracy na zdefiniowane projekty.
 2. Informacje na temat godzin niedopracowanych / nadliczbowych.
 3. Przesyłanie informacji na temat czasu pracy do systemu ERP Kadry Płace (automatyczna inicjalizacja kalendarza pracownika) .
 4. Przesyłanie informacji na temat zdarzeń wynikających z czasu na danym projekcie / godzin nadliczbowych do systemu ERP Kadry Płace (automatyczne generowanie zdarzeń np. „Godziny nadliczbowe”). 
 5. Automatyczne rozksięgowanie wynagrodzeń w podziale na projekty.

 Rozliczanie nieobecności pracowniczych

Proces ten pozwala pracownikom w sposób elektroniczny, a więc bez dokumentów papierowych zgłaszać wnioski urlopowe i uzyskiwać niezbędne oraz zdefiniowane wcześniej akceptacje. Przełożeni mogą dokonywać przeglądów nieobecności pracowników oraz sporządzać zestawienia i raporty planów urlopowych i ich realizacji, co zdecydowanie polepsza jakość zarządzania zasobami ludzkimi. Program WorkFlow korzysta z danych modułu ERP Kadry i Płace, zatem jest wymagane do pełnego wykorzysta możliwości omawianego procesu odpowiednich i aktualnych danych kadrowo-płacowych.

 Wydruki raportów  

Proces ten wspomaga i usprawnia proces tworzenia raportów na bazie danych dostępnych w module ERP Kadry i Płace.  Moduł ten powstał z myślą o wygodzie Użytkowników. Pozwala po właściwym skonfigurowaniu  wykonywać odpowiednio przygotowane raporty bezpośrednio w systemie Workflow (np. paski wynagrodzeń).  Administrator ma możliwość zarządzania zakresem dostępu do zdefiniowanych raportów. Użytkownicy mają więc pewność, że dane w raportach, niejednokrotnie mające status „danych wrażliwych”, trafią w odpowiednie ręce. 

  Rozliczanie delegacji pracowniczych

 Proces ten pozwala Użytkownikom w sposób elektroniczny, a więc bez dokumentów papierowych, zgłosić delegacje, uzyskać niezbędne akceptacje, jak również pobrać zaliczki na wyjazdy oraz je rozliczyć.

Wróć