Obowiązki PPK związane z zatrudnieniem nowego pracownika

Aktualności

Sprawdź co słychać u nas jak i u naszych partnerów

Obowiązki PPK związane z zatrudnieniem nowego pracownika

Zatrudnianie nowego pracownika powoduje wykonanie operacji związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Dotyczą one zarówno pracodawcy, jak i samego pracownika.

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika zobowiązany jest do:

  • zapisania takiej osoby do PPK w terminie wynikającym z przepisów ustawy o PPK, to znaczy po upływie 3 miesiąca zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia (art. 16 ust. 1 ustawy o PPK),
  • podjęcia działań związanych z wypłatą transferową środków z PPK posiadanego przez tego uczestnika u poprzedniego pracodawcy, jeśli uczestnik PPK złoży oświadczenie o posiadanych przez niego rachunkach PPK u poprzednich pracodawców (art. 19 ust. 1 ustawy o PPK).

Obowiązek informacyjny po stronie nowego pracownika

Nowy pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o posiadanych przez tego pracownika rachunkach w ramach PPK prowadzonych u poprzednich pracodawców. Taką informację nowy pracownik powinien złożyć już będąc uczestnikiem PPK oraz w określonym z góry w przepisach ustawy o PPK terminie – to jest w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia tego pracownika u pracodawcy. Istotne jest, że ustawodawca nie przewidział żadnej sankcji w przypadku braku poinformowania przez uczestnika PPK pracodawcy o posiadanych przez tego uczestnika rachunkach PPK.

Obowiązek podjęcia działań przez pracodawcę

W przypadku, gdy uczestnik poinformuje pracodawcę o posiadanych przez niego rachunkach PPK pracodawca zobowiązany jest do podjęcia określonych w ustawie o PPK działań.
Należy zwrotnie poinformować uczestnika o obowiązku złożenia przez pracodawcę w imieniu uczestnika wniosku o wypłatę transferową środków z PPK u innych pracodawców, do PPK prowadzonego u nowego pracodawcy. Następnie uczestnik PPK może w terminie 7 dni złożyć pracodawcy ewentualną informację o braku zgody na dokonanie wypłaty transferowej. Jeśli taki sprzeciw nie zostanie złożony to wtedy pracodawca zobowiązany jest do doprowadzenia do dokonania tzw. wypłaty transferowej.

Procedura wypłaty transferowej

W takiej sytuacji procedurę wypłaty transferowej inicjuje pracodawca składając za pośrednictwem swojej instytucji finansowej wniosek do instytucji finansowej byłego pracodawcy o wypłatę transferową z PPK, w którym uczestniczył kiedyś nowy pracownik tego pracodawcy.

Wróć