Duże firmy

Oprogramowanie ERP / Sage | Enterprise Management 

Zintegrowany system ERP wspierający zarządzanie w średnich i dużych firmach

Sage | Enterprise Management

Sage | Enterprise Management jest intuicyjnym w obsłudze narzędziem usprawniającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wspiera prognozowanie i zarządzanie firmą. Oferuje wszechstronne funkcjonalności, ma wiele dostępnych rozszerzeń oraz łatwo odnajduje się w wielonarodowym środowisku. To powoduje, że Sage | Enterprise Management może w pełni dopasować się do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

Sage | Enterprise Management jest intuicyjnym w obsłudze narzędziem usprawniającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wspiera prognozowanie i zarządzanie firmę. Oferuje wszechstronne funkcjonalności, ma wiele dostępnych rozszerzeń oraz łatwo odnajduje się w wielonarodowym środowisku. To powoduje, że Sage | Enterprise Management może w pełni dopasować się do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

Sage | Enterprise Management obejmuje wszelkie obszary działalności firmy w zakresie wsparcia produkcji, dystrybucji, logistyki oraz finansów. Jest rozwiązaniem międzynarodowym obsługującym różne regulacji prawne, języki i waluty. Może zostać dostosowany do lokalnych przepisów i wymagań prawnych oraz zwyczajowych. Gwarantuje optymalne zarządzanie w dużych i średnich firmach, działających zarówno lokalnie, jak i na skalę międzynarodową.

Obszary zastosowań Sage | Enterprise Management

Finanse
 • od prostych, wymaganych ustawowo struktur księgowych, po rozbudowane modele obsługujące równolegle do 10 zestawów ksiąg, 5 walut sprawozdawczych i 20 wymiarów analitycznych
 • zaawansowane automaty księgujące zapewniające poprawność dekretów księgowych
 • wielopoziomowa struktura budżetowa z obsługą przeglądów, weryfikacji i zarządzania odnowieniami
 • narzędzia generowania sprawozdań finansowych, wielokryterialne okna zapytań, szeroka gama standardowych raportów finansowych
 • rozbudowana definicja konta księgowego określająca jego przeznaczenie, domyślną stronę zapisu i salda, pozycję w sprawozdaniach finansowych czy w strukturze analitycznej
 • pełna ścieżka audytu dekretu księgowego wraz z powiązanym zdarzeniem biznesowym
 • środki trwałe zarządzane zgodnie z różnymi wymiarami prawnymi (bilansowym, podatkowym, MSR)
Zakupy
 • od prostego do złożonego procesu: zapytanie ofertowe i odpowiedź, umowy i zamówienia zakupu, przyjęcia, zwroty, fakturowanie
 • klasyfikacja i ocena dostawców, statystyki
 • planowanie zakupów i zamawianie z uzupełnianiem MRP lub bez tego
 • obsługa harmonogramów dostaw i przyjęć
 • zarządzanie akceptacją dokumentów (hierarchie i reguły)
 • zarządzanie i śledzenie pozycji nierozliczonych
 • obsługa harmonogramów płatności
 • zarządzanie zbiorczymi płatnościami
 • obsługa partii płatności
Sprzedaż
 • od prostego do złożonego procesu sprzedaży: oferty, umowy, zamówienia otwarte, alokacje zapasów, harmonogramy wysyłek i dostaw, obsługa zwrotów, fakturowanie
 • konfigurator produktu
 • sprawdzanie wypłacalności klienta, klasyfikacja partnerów
 • rozbudowane zasady kalkulacji cen
 • obliczanie prowizji od sprzedaży
 • obsługa otwartych rozrachunków: wiekowanie, analiza ryzyka i statystyki, możliwość blokady transakcji z klientem
 • definiowane przez użytkownika procesu windykacji
 • monitowanie klienta
Produkcja
 • wiele trybów produkcji - ATO, MTO, CTO, MTS, procesowa, tryb mieszany
 • konfigurator danych technicznych
 • zasady uzupełniania i planowania
 • MPS, harmonogram MRP
 • plan pracy i analizy produkcji
 • interaktywne planowanie produkcji na zasobach ograniczonych lub nieograniczonych
 • różne metody wydawania materiałów
 • interfejs do stacji wagowych
 • wycena i zaawansowana analiza kosztów
Zarządzanie relacjami z klientami
 • kampanie marketingowe oraz planowanie dalszych działań
 • automatyzacja działań sprzedaży
 • pełna automatyzacja serwisu
 • obsługa zleceń gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 • prowadzenie baz danych o kliencie
Gospodarka magazynowa
 • zaawansowana obsługa miejsc składowania oraz kontrola zajętości
 • zarządzanie stanami magazynowymi według fizycznej lokalizacji, partii i podpartii, jakości, numerów seryjnych, dat ważności, stężenia
 • materiały powierzone i magazyny obce
 • zestawienia stanów magazynowych według statusu zapasów
 • inwentaryzacja
 • uzupełnianie zapasów z MRP lub bez
 • śledzenie przesunięć wewnętrznych
 • kompleksowa kontrola pochodzenia wprzód i wstecz (traceability)
 • różne metody wyceny stanów magazynowych
Business Inteligence
 • błyskawiczne tworzenie wielowymiarowych skomplikowanych analiz graficznych w dowolnych układach, w obrębie jednego lub kilku obszarów biznesowych – z możliwością ich wydrukowania bądź zapisu w formacie .pdf
 • możliwość podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o zdefiniowanie, a nie intuicyjne wskaźniki
 • szybki i stały dostęp do raportów
 • niskie koszty tworzenia nowych raportów i analiz

Oprogramowanie ERP / Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV

Jeśli Twoja firma osiągnęła poziom w którym proste oprogramowanie stało się niewystarczające, najwyższa pora poszukać nowego rozwiązania. Odpowiedzią na potrzeby współczesnych przedsiębiorstw jest Microsoft Dynamics NAV

Nowoczesny system ERP z którego korzysta już ponad 100 000 firm na całym świecie. Jest to wielowalutowe i wielojęzyczne oprogramowanie wspierające m.in.: zarządzanie finansami, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie zasobami ludzkimi, umożliwia zaplanowanie produkcji oraz zarządzać relacjami z klientami. Microsoft Dynamics NAV umożliwia dostęp w dowolnym miejscu na świecie oraz w dowolnym czasie. Dzięki urządzeniom mobilnym jak smartfon, laptop czy tablet otrzymujesz kontrolę nad działaniami swojej firmy z każdego miejsca i o każdej porze. Teraz korzystając z Microsoft Dynamics NAV i Office 365 nie musisz przełączać się między aplikacjami. Wystarczy jedno logowanie na dzień.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

System ERP Microsoft Dynamics NAV ułatwia zarządzanie standardowymi procesami, danymi oraz działaniami finansowymi, takimi jak: księgowanie transakcji, przygotowywanie sprawozdań finansowych, obsługa kont bankowych, kosztów produkcji, zapasów oraz środków trwałych.

Księga Główna

W Księdze Głównej wszystkie informacje finansowe są księgowane, sumowane, a także prezentowane. Dodatkowo Księga Główna daje możliwość: raportowania na potrzeby własne oraz zewnętrzne, akceptacji dokumentów sprzedaży i zakupu, księgowania w podstawowej firmowej walucie (lub dodatkowej korzystając z funkcji Wielowalutowość), eksportu danych z MS Word lub MS Excel oraz księgowania w tle.

Plan kont

Plan kont jest narzędziem wspomagającym proces raportowania, dzięki któremu możliwe jest wyodrębnienie najważniejszych danych z planów kont, budżetów, kont przepływów pieniężnych Powstałe raporty znacznie ułatwiają zarządzanie przedsiębiorstwem. Dodatkowo, użytkownicy sami wyznaczają konta, które chcą monitorować. Arkusze kont służą do tworzenia różnych zestawień kont wyszczególnionych w planie kont, dostarczając niezbędnych informacji na ich temat. Użytkownik może definiować różne układy w celu określenia jakie informacje należy wyodrębnić z planu kont

Budżety

Budżet to zestawienie planowanych wydatków i  przychodów. Jest to istotne narzędzie, którego używa się podczas analizy danych, aby ocenić rzeczywistą kondycję finansową firmy w odniesieniu do prognozowanych wyników. W systemie ERP można tworzyć kilka budżetów dla tych samych okresów, tworzyć proste lub skomplikowane budżety, kopiować budżety z poprzednich okresów i korygować dane rzeczywiste lub budżetowe przy pomocy współczynnika korekty oraz eksportować i importować budżety przy pomocy programuj Microsoft Excel

Alokacje

Wykorzystując dostępne klucze alokacji istnieje możliwość przypisywania zapisów księgowych do kombinacji kont, projektów oraz działów. Klucze można alokować poprzez definiowanie podstawowych kwot, procentów, ilości.

Wielowalutowość

Microsoft Dynamics NAV umożliwia korzystanie z wielu walut w zakresie płatności, należności, zasobów, zapasów magazynowych oraz kont bankowych. Wielowalutowość umożliwia między innymi: wprowadzenie kursów wymiany walut w tabeli kursów walut, przechowywanie historycznych kursów walut w celu analizy wahań w różnych okresach, przeprowadzanie transakcji w dowolnej liczbie walut dla różnych dostawców i nabywców oraz korygowanie należności przy pomocy funkcji Kreatora kursu wymiany.

Wymiar zaawansowane

System ERP Dynamics NAV umożliwia swoim użytkownikom tworzenie nieograniczonej liczby wymiarów, które później mogą być wykorzystane w zarządzaniu transakcjami we wszystkich księgach. Dzięki tej funkcji istnieje możliwość korzystania z wymiarów pozwalających na uzyskanie prawidłowych wyników. Wymiary umożliwiają definiowanie zasad ustalania priorytetów wartości domyślnych oraz definiowania zasad wymiarów zgodnych z zasadami określonymi przez firmę. Wymiary pozwalają także na tworzenie widoków analitycznych, zaawansowanych analiz budżetów oraz pozwalają łączyć analizy opierających się na wymiarach (przy pomocy planów kont).

Wymiary podstawowe

Dzięki funkcjonalności Wymiary podstawowe istnieje możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy projektów w firmach, które realizują je w ramach kilku stanowisk i działów. Dają także możliwość generowania zestawień operacji na koncie, zdefiniowania osobnych kont dla samochodów firmowych (który jest zarejestrowany jako projekt) oraz wydrukowania salda dla danego działu, projektu i ich kombinacji.

PROGNOZOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

W celu zapewnienia płynności finansowej, firmy muszą posiadać narzędzia umożliwiające planowanie. Na podstawie analizy aktywów pieniężnych z poprzedniego okresu, program tworzy okresowe zestawienie i kalkulację przewidywanych przychodów oraz wydatków operacyjnych. Następnie obliczona zostaje nadwyżka lub deficyt gotówki. Na podstawie otrzymanych wyników można dokonać korekt – na przykład redukcji kredytu w przypadku nadwyżki lub zaciągnięcia kredytu w przypadku deficytu.

Prognozy przepływów pieniężnych można analizować za pomocą arkuszy kont oraz statystyk prognoz. Przepływy pieniężne to ponadto ogólne określenie stanu aktywów pieniężnych firmy, do których można zaliczyć salda gotówkowe, fundusze na żądanie, czeki lub fundusze giro. Wpływ na przepływy pieniężne mają też inne aktywa, takie jak papiery wartościowe i należności. Ich wpływ zależy od różnych wskaźników płynności gotówkowej. Wskaźnik płynności gotówkowej jest z kolei uzależniony od momentu konwersji aktywu na walutę poprzez sprzedaż.

Podczas planowania można stosować wartości z obszarów aplikacji, takich jak Księga główna (K/G), Sprzedaż, Zakup, Serwis i Środki trwałe. W Księdze głównej znajdują się informacje o dostępnych płynnych środkach i wartościach budżetu firmy. W obszarze Zakup wartości bieżących otwartych zobowiązań oraz przewidywane zobowiązania z otwartych zamówień zakupu. W obszarze Sprzedaż znajdują się informacje o bieżących otwartych należnościach oraz przewidywanych należnościach z otwartych zamówień sprzedaży. Obszar Serwis dostarcza informacji o otwartych wierszach zleceń serwisowych, które program przenosi do prognozy przepływów pieniężnych. Jeśli w obszarze Środki trwałe zostały zarejestrowana przewidywana sprzedaż/likwidacja oraz zostały zabudżetowane przyszłe zakupy, te wartości można również włączyć do kalkulacji przepływów pieniężnych.

ŚRODKI TRWAŁE

Użytkownicy systemu ERP Microsoft Dynamics NAV otrzymują w pełni zintegrowany moduł zarządzania środkami trwałymi, który umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie aktywami firmy. Przy pomocy oprogramowania Microsoft Dynamics NAV można śledzić istotne informacje dotyczące środków trwałych, takie jak: koszty i harmonogramy konserwacji, koszty nabycia i utrzymania.

MARKETING I CRM

Kluczem do sukcesu w działaniach marketingowych oraz sprzedażowych jest podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie. System ERP Microsoft Dynamics NAV zapewnia stały i natychmiastowy dostęp do dokładnych informacji o kontaktach. Przyczynia się to do lepszych efektów w zakresie pozyskiwania nabywców oraz zwiększania ich zadowolenia.

Zarządzanie kontaktami

System ERP – Microsoft Dynamics NAV umożliwia zarządzanie kontaktami, kontrolę oraz monitorowanie relacji z kontrahentem. Funkcjonalność jest ściśle powiązana z obszarem Sprzedaż i należność. Gdy Zarządzanie kontaktami jest powiązane z Zarządzaniem zamówieniami sprzedaży, istnieje możliwość m.in. generowania ofert oraz tworzenia dokumentów sprzedaży dla kontaktów Funkcja Zarządzanie kontaktami zapewnia zestaw podstawowych procedur oraz narzędzi, które usprawnią relacje z klientami.

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie zadaniami znacznie upraszcza, a zarazem organizuje zadania powiązane z działalnością sprzedażową oraz marketingową. Dzięki temu łatwiej jest organizować pracę dla pojedynczych osób jak i dla całych działów. Działania Twoich pracowników staną się bardziej efektywne.

Kampanie

Kampania to dowolne działanie obejmujące wiele kontaktów. Do kampanii przypisuje się wszystkie działania marketingowe i sprzedażowe, w które zaangażowane są kontakty, na przykład kampanię promocyjną sprzedaży. Kontakty dzieli się na segmenty według określonych kryteriów, takich jak: sprzedaż, profile kontaktu oraz interakcje. Po skonfigurowaniu kampanii oraz określeniu działań, sprzedawcom oraz zespołom, można przypisać grupy działań obejmujące kilka zadań do wykonania

Integracja z klientem Outlook

Dzięki integracji kontaktów systemu Microsoft Dynamics NAV z programem Outlook, użytkownik ma możliwość synchronizacji zadań, tworzenia, aktualizowania, usuwania oraz anulowania zadań tylko w jednym z tych programów. Dla większości pracowników budowa relacji z kontaktami znacznie upraszcza zarządzanie zadaniami. Dzięki integracji z klientem Outlook, użytkownicy mogą wykonywać następujące zadania:

– planować spotkania,

– wyświetlać listę zadań do wykonania,

– rejestrować spotkania w formie interakcji w oknie Zapisy dziennika interakcji.

SPRZEDAŻ I ZAKUPY

System Microsoft Dynamics NAV zawiera liczne funkcje wspierające efektywne zarządzanie sprzedażą, zakupami oraz operacjami zwrotu zapasów. W systemie uwzględniono zagadnienia takie jak ceny i rabaty, koszty dodatkowe oraz zobowiązania dotyczące realizacji zamówień. Aplikacja udostępnia więc wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu świadczonych usług. Funkcjonalność zarządzania zapotrzebowaniem wspiera firmę w efektywnym zarządzaniu stanami magazynowymi oraz utrzymaniu kosztów na niskim poziomie.

Oferty sprzedaży

Przed zaakceptowaniem zamówienia sprzedaży potencjalni lub istniejący nabywcy mogą zwrócić się z prośbą o przesłanie oferty sprzedaży. Może to wynikać z cech produktu lub faktu, że nie prowadzili wcześniej interesów z firmą lub chcą wynegocjować lepszą cenę. Oferta sprzedaży może być używana jako wstępny projekt zamówienia, który określa opis zapasu, jego cenę oraz warunki sprzedaży.

Zamówienie zbiorcze sprzedaży

Zamówienie zbiorcze sprzedaży stanowi strukturę długoterminowej umowy między firmą a nabywcą. Zazwyczaj dotyczy jednego zapasu z wieloma wydaniami z ustalonymi ilościami, cenami oraz datami dostawy. Osoba przetwarzająca zamówienia tworzy zamówienie zbiorcze sprzedaży, gdy nabywca zamierza w dużych ilościach zakupić zapas, który będzie następnie dostarczany w kilku wydaniach w określonych odstępach czasu. Ilości wprowadzone w zamówieniu zbiorczym sprzedaży nie mają wpływu na dostępność zapasów, ale mogą zostać użyte w procesie prognozowania i planowania.

Dostawa Bezpośrednia

Dostawa bezpośrednia to dostawa zapasu lub partii zapasów od jednego z dostawców firmy bezpośrednio do jednego z jej nabywców. Firmy stosują dostawy bezpośrednie w sytuacjach, w których chcą pominąć niektóre etapy w procesie obsługi zamówienia, takie jak magazynowanie i dostarczenie towaru do nabywcy. Podejmując się realizacji zamówienia nabywcy, firmy muszą uwzględnić transakcję dotyczącą dostawy bezpośredniej w obliczeniach kosztów własnych sprzedaży towarów i zysków ze sprzedaży. System ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia obliczenie poprawnych wartości zapasów  i kosztów zapasu.

Zamówienie Sprzedaży

Zamówienia sprzedaży można tworzyć ręcznie albo, jak to zostało przedstawione wcześniej, automatycznie z oferty sprzedaży lub zamówienia zbiorczego sprzedaży. Ręczne tworzenie zamówienia sprzedaży przebiega analogicznie do tworzenia oferty lub zamówienia zbiorczego sprzedaży.W przypadku ograniczonej ilości zapasu może zaistnieć konieczność rezerwacji aktualnej lub przyszłej ilości zapasów dla określonego wiersza zamówienia sprzedaży. Rezerwacja może być użyta w celu uniknięcia sytuacji, w której zapasy zostaną wykorzystane na inne cele oraz w celu zapewnienia realizacji zamówienia w planowanej dacie wydania. Wspomniana wyżej proces w systemie Microsoft Dynamics NAV odbywa się poprzez rezerwację zapasów.

MAGAZYN I ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Zarządzanie zapasami jest kluczowym obszarem każdej firmy zajmującej się dystrybucją lub produkcją. Aby płynnie i wydajnie realizować wszystkie operacje w tym obszarze, informacje na temat posiadanych zapasów powinny być wiarygodne. System ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia firmom prawidłowe rejestrowanie stanu zapasów oraz dostarcza dokładnych informacji o ich dostępności.

Dostępność zakupu

Chcąc zapewnić nabywcom wysoką jakość usług, firmy powinny posiadać poprawne dane o dostępności zapasów na magazynie. Aby precyzyjnie określić datę dostawy, konieczne jest posiadanie pełnych informacji o stanach zapasów i przewidywanych dostawach w określonym czasie. Dostępność zapasów to przewidywana na dany dzień ilość zapasów, którą firma może dysponować. Definicja ta wykracza poza aktualną ilość zapasów i obejmuje czynniki, takie jak: alokacje, rozumiane jako ilości zarezerwowane na określone cele oraz ilości oczekujące na zamówieniach przychodzących, czyli w przyszłych dostawach.

W systemie ERP Microsoft Dynamics NAV dostępność każdego zapasu można sprawdzić według różnych kryteriów np. dostępność zapasu wg zdarzenia, wg okresu, wg wariantu, wg lokalizacji, wg poziomu BOM-u, czy też dostępność zapasu na osi czasu.

Śledzenie zapisu (nr serii/partii)

Funkcjonalność śledzenia zapasu w systemie ERP jest prosta w obsłudze i dostarcza wszechstronnych informacji związanych z zapasami. Funkcjonalność działa w oparciu o numery seryjne oraz numery partii i pozwala na przyjęcie lub wydanie kilku zapasów z numerami seryjnymi lub numerami partii z pojedynczego wiersza zamówienia. Program rejestruje historię transakcji każdego zapasu posiadającego numer seryjny lub numer partii w zapisach śledzenia zapasu, co umożliwia śledzenie poszczególnych zapasów w obrębie całego łańcucha dostaw.

W przypadku firm działających w ramach łańcuchów dostaw przepływ towarów jest często bardzo skomplikowany. Dlatego możliwość śledzenia zapasu ma szczególne znaczenie. Monitorowanie przepływu transakcji dotyczących wszystkich zapasów jest obowiązkowym procesem w wielu przedsiębiorstwach; a w innych traktowane jest jako element, który ułatwia śledzenie produktów na gwarancji lub z określonym terminem ważności.

Zarządzanie magazynem WMS

Zaawansowane zarządzanie magazynem odbywa się z dokładnością pojemnika. Pojemniki są wykorzystywane w przyjęciu i odłożeniu zapasu, a także pobraniu. W celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni i samego procesu pobrania możliwe jest również przesunięcie zapasów pomiędzy pojemnikami. System generuje instrukcje magazynowe dla procesów pobrania i odłożenia realizowanych w wyniku sprzedaży, zakupu, przesunięcia, zwrotu i zlecenia produkcyjnego (oprócz zleceń serwisowych). Funkcjonalność ta współpracuje z funkcjonalnościami Odłożenie, Przyjęcie magazynowe, Pobranie oraz Wydanie magazynowe.

Przyjęcie i odłożenie zapasów

Funkcjonalność magazynowa w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia realizację przyjęć i odłażeń dotyczących zamówień zakupu, zamówień zwrotu sprzedaży oraz zleceń przesunięcia (wejście). Z zasady procesy przyjęcia obejmują dwie główne czynności, takie jak: przyjęcie zapasów w miejscu rozładunku oraz odłożenie zapasów w miejsce składowania.

Pobieranie i wydawanie zapasów

Funkcja obsługi magazynu w systemie Microsoft Dynamics NAV pozwala firmom na efektywne zarządzanie pobraniami i wydaniami dotyczącymi zamówień sprzedaży, zamówień zwrotu zakupu oraz zleceń przesunięcia (wyjście). Z zasady na procesy związane z wydawaniem składają się dwa główne zadania: pobieranie zapasów z półek oraz wydawanie zapasów z magazynu

System automatycznego przechwytywania danych

Automatyczne przechwytywanie danych sprawdza się w warunkach, gdzie konieczne jest natychmiastowe przetwarzanie informacji. ADCS wspomaga poprawną rejestrację danych. Dzięki integracji z przepływami pracy w systemie zarządzania magazynem granula umożliwia automatyzację procesów w magazynie. Najczęściej funkcjonalność ta jest wykorzystywana do pracy z kolektorami danych na magazynie.

PRODUKCJA

Kompleksowe działania wymagają skutecznego i wydajnego planowania. Pracownicy odpowiedzialni za planowanie produkcji powinni więc określić, jakie konkretne wyroby należy wyprodukować w danym okresie czasu, aby pokryć wymagane zapotrzebowanie. Działania te stanowią część Harmonogramu głównego produkcji (MPS). Pracownicy zajmujący się planowaniem potrzeb materiałowych ustalają, jakie ilości podzespołów i surowców są niezbędne do realizacji zleceń produkcyjnych określonych w harmonogramie. Jest to tak zwane Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP). Jeśli firma nie obsługuje stałych zamówień sprzedaży, do zadań planistów należy szacowanie przyszłego zapotrzebowania na zapasy, czyli prognozowanie.

System ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia obsługę procesów produkcji, które obejmują w pełni zintegrowane funkcje, takie jak planowanie, dostawy, produkcja, tworzenie harmonogramów, śledzenie oraz raportowanie

Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM)

Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM) jest zestawieniem zapasów niezbędnych do wyprodukowania określonego wyrobu, który zawiera ich opisy, ilości oraz jednostki miary. Efektem procesu produkcji jest podzespół (używany do produkcji innego zapasu) lub wyrób gotowy (przeznaczony do sprzedaży). Zapasy wchodzące w skład BOM-u produkcyjnego są nazywane komponentami. BOM produkcyjny definiuje niezbędne do produkcji materiały. Zarządzanie zasobami wykorzystywanymi w produkcji odbywa się przy pomocy marszruty.

Zdolności produkcyjne i marszruty

stawienia zdolności produkcyjnych pozwalają określić schemat środowiska produkcyjnego. Na przykład, piekarnia obejmuje stanowiska, w których wypieka się ciasta, przygotowuje nadzienia, a także różne typy pieców piekarskich. Zadania poszczególnych stanowisk różnią się, podobnie jak przypisane im zdolności produkcyjne. Co za tym idzie marszruta określę sekwencję kroków (operacji) niezbędnych do wytworzenia produktu. Czynności te mogą być wykonywane przez gniazda lub stanowiska robocze. Gniazda robocze i stanowiska robocze są odzwierciedleniem zdolności produkcyjnych. Firmy produkcyjne używają marszrut do wizualizacji oraz zarządzania procesami produkcyjnymi. Stanowią one podstawę procesów planowania w tym planowania zdolności produkcyjnych oraz generowania dokumentów produkcyjnych.

 

 

Prognozowanie i planowanie produkcji (mps, mrp)

Wiele firm przygotowuje prognozy przyszłego zapotrzebowania i na ich podstawie planuje swoje działania. Trafne prognozowanie ma szczególne znaczenie, gdy czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż czas oczekiwany przez nabywców. W takim przypadku prognozowanie to jedyny sposób umożliwiający poprawne zaplanowanie produkcji. Niemniej prognozowanie nie jest wolne od ryzyka. Skutkiem zbyt optymistycznej prognozy może być nadmiar zapasów. Zbyt pesymistyczna natomiast może spowodować opóźnienia dostaw a nawet utratę możliwości sprzedaży i obniżenie satysfakcji klienta.

Funkcjonalność prognozowania produkcji w Microsoft Dynamics NAV pozwala na zaawansowane przewidywanie wszystkich rodzajów zapotrzebowania. Nie jest to jednak narzędzie wyłącznie dla planistów produkcji. Jest ono bowiem integralną częścią systemu planowania w systemie ERP. Oznacza to, że prognozy mogą być w łatwy sposób przekonwertowane na plany produkcyjne oraz uzgadniane z rzeczywistą sprzedażą. Możliwe jest również zastosowanie zmian prognoz do istniejących planów produkcyjnych.

Mechanizm planowania obejmuje Harmonogram główny produkcji (MPS) oraz Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP).

RAPORTOWANIE, ANALITYKA

Sukces w biznesie w dużej mierze zależy do umiejętności analizowania i interpretowania danych biznesowych pochodzących z różnych źródeł w organizacji oraz efektywnego ich wykorzystania w działaniu. Właściwa interpretacja danych dotyczących działalności firmy to znaczący czynnik sukcesu. Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV umożliwia lepszy dostęp do danych i ułatwia ich interpretację, dostarcza użytkownikom odpowiedzi na konkretne pytania w postaci raportów, wykresów i analiz. Ułatwia również współpracę oraz dystrybucję informacji poprzez platformę Business Insight opartą o rozwiązania Microsoft, takich jak Microsoft SQL Server, Microsoft Office i Microsoft SharePoint. Microsoft Dynamics NAV umożliwia zatem zwrot z inwestycji w aplikacje Microsoft oraz efektywne wykorzystanie narzędzi dostępnych na pulpicie, a także generowanie niezbędnych zestawień i raportów.

Microsoft Dynamics umożliwia szybki wgląd we wszystkie niezbędne informacje przy pomocy znanych użytkownikom narzędzi, które znajdują się już na ich pulpitach. Elastyczne oraz wszechstronne narzędzia do raportowania, prosta obsługa analityki biznesowej oraz dostęp do danych poprzez platformę Microsoft SQL sprawiają, że system w pełni spełnia potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Funkcjonalność analityki biznesowej w Microsoft Dynamics NAV koncentruje się wokół potrzeb przedsiębiorstw dotyczących trzech zagadnień.

Nasze produkty / ITE workflow

Produkty zaprojektowane przez najlepszych architektów informacji w branży IT. Specjalnie dla Ciebie.

ITE Workflow

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy sprzedaż naszego nowego modułu ITE Workflow, który w znaczący sposób wesprze naszych Klientów w następujących obszarach:

 • obszarze CRM (zarządzanie bazą kontrahentów i kontaktów, procesowanie ofert i szans sprzedaży)
 • zarządzanie i obieg dokumentów wewnątrz firmy(faktury kosztowe, umowy, zamówienia itp.)
 • zarządzanie projektami (identyfikacja zasobów, podział na zadania, zbieranie kosztów itp.)
 • zarządzanie przepływem zadań, zadaniami cyklicznymi

Główna zaletą tego produktu jest jego elastyczność, konfigurowalność oraz naturalna wielofirmowość. Produkt ten jest doskonałym uzupełnieniem naszej oferty dla Klientów poszukujących rozwiązań zwiększających kontrolę nad działaniami zespołów współpracujących z Kontrahentami, zmniejszających pracochłonność obsługi i zarządzania typowymi procesami w tych obszarach, szczególnie w odniesieniu do działań menagerów i księgowości.

Proponowany zakres wdrożenia ITE Workflow:

Wybierz obszar: W zakresie CRM / W zakresie obiegu dokumentów / W zakresie mapowania procesów
 • Ewidencja i zarządzanie bazą kontrahentów oraz kontaktów.
 • Ewidencja szans sprzedaży i ich procesowanie
 • Ewidencja ofert i ich procesowanie
 • Kontrola działań team-ów współpracujących z kontrahentami
 • Zarządzanie kalendarzami (pracowników, zasobów, itp.)
 • Przypomnienia drogą mail-ową np. o zaplanowanym zadaniu
 • Wbudowana przeglądarka internetowa
 • Ewidencja i przepływ korespondencji z uszczególnieniem adresata
 • Możliwość generowania gotowych dokumentów do wypełnienia przez pliki RTF np. oferty dla klienta
 • Uporządkowanie i przyspieszenie procesów obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
 • Zmniejszenie pracochłonności akceptacji dokumentów przez managerów
 • Kontrola wykorzystania budżetu na etapie akceptacji dokumentów.
 •  Kontrola nad obiegiem dokumentów dla działu księgowości,
 • Fakturowanie cykliczne,
 •  Ochrona oryginału dokumentu przed zgubieniem lub zniszczeniem,
 •  Dyscyplinowanie pracowników w procesie obiegu dokumentów,
 • Zmniejszenie kosztów obsługi obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
 • Zmniejszenie kosztów wdrażania systemów jakości.
 • zarządzanie dokumentami kosztowymi wpływającymi do firmy (procesowanie wewnątrz firmy i automatyczne księgowanie)
 • rejestracja i skanowanie w sekretariacie dokumentów kosztowych (możliwość OCR-owania dokumentów kosztowych)
 • akceptacja ich przez wyznaczonych menagerów z nadaniem specjalnych cech np. MPK, projekty, zlecenia itp. na które rejestrowane będą koszty
 • możliwość przesłania dokumentu do wielu osób równocześnie (np. jeżeli faktura jest podzielona między 2 MPK)
 • rejestracja i rozsyłanie pozostałych dokumentów wpływających/wypływających do firmy bez obciążania systemu poczty elektronicznej.
 • każdy dokument wpływający do firmy będzie skanowany i trafiał do archiwum.
 • System wyśle do wskazanych osób mail-a z powiadomieniem, że taki dokument dotarł do firmy.
 • Przesłanie mail-a przypominającego o czekającym dokumencie w procesie akcpetacji
 • Procesowanie dokumentów wewnętrznych
 • Przesłanie gotowego dokumentu do programów Symfonia, Symfonia ERP
 • Możliwość wizualizacji procesów zachodzących w firmie,
 • Możliwość dynamicznego wdrażania i kontroli procesów obiegu dokumentów i ich rzeczywistego odzwierciedlenia w programie.

Oprogramowanie ERP / QlikView

Zintegrowany system ERP wspierający zarządzanie w średnich i dużych firmach

QlikView

QlikView to nowoczesna pełnowymiarowa platforma analityczna wykorzystująca ultraszybką asocjacyjną bazę in-memory oraz pełną moc wieloprocesorowych, 64-bitowych konfiguracji sprzętowych. QlikView to niekwestionowany lider nowej generacji narzędzi BI z ponad 40% udziałem w rynku Data Discovery.

Business Intelligence jest w ostatnich latach jedną z najbardziej pożądanych technologii IT w biznesie. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na fakt, że szybka, precyzyjna i zrozumiała informacja staje się głównym narzędziem zarządczym, często także jest czynnikiem decydującym o zyskaniu bądź utracie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że tradycyjne narzędzia BI oparte o hurtownie danych i koncepcję OLAP nie są w stanie spełnić rosnących wymagań użytkowników, głównie ze względu na słabą wydajność, małą elastyczność oraz duże koszty. Ta sytuacja stworzyła okazję do przełomu na rynku BI i bardzo gwałtownego rozwoju innowacyjnych narzędzi Data Discovery – wykorzystujących technologię przetwarzania danych w pamięci operacyjnej (in-memory).

Wyróżniki technologii QlikView:

Szybkość działania i moc obliczeniowa

Wg Gartner Group to obecnie najbardziej wydajna platforma analityczna na rynku. Możliwość przetwarzania dużych zbiorów danych (miliardy rekordów) przy bardzo krótkich czasach odpowiedzi (ułamki sekund lub pojedyncze sekundy).

Brak ograniczeń na liczbę wymiarów i miar

Wewnętrzny model danych QlikView nie wymaga tworzenia sztywnych hierarchicznych struktur co daje wręcz nieograniczoną swobodę w definiowaniu wielu miar i wymiarów (liczonych w setkach) bez istotnego pogorszenia wydajności systemu.

Integracja różnych źródeł danych bez hurtowni

QlikView doskonale radzi sobie z integracją danych pochodzących z różnych źródeł (bazy danych, arkusze Excel, pliki html z Internetu, itp.) bardzo często bez konieczności budowania dedykowanych do tego hurtowni.

Mobilność

Praktycznie każda aplikacja analityczna QlikView, może być dostępna przez urządzania mobile (tablety, smartfony).

Naturalny dostęp do najbardziej szczegółowych danych

QlikView najczęściej operuje na najbardziej szczegółowych danych dając projektantom i użytkownikom ogromną swobodę wyboru poziomu analiz od ogólnych KPI do pojedynczych transakcji.

Skalowalność

Możliwość płynnego rozszerzania architektury QlikView od jednego do tysięcy użytkowników.

Małe wymagania sprzętowe

Ogromna wydajność i szybkość działania QlikView paradoksalnie nie pociągają za sobą wysokich wymagań co do platformy sprzętowej.