Funkcjonalności

Microsoft Dynamics 365 Business Central

to kompleksowe rozwiązanie biznesowe oferujące szeroki zakres funkcjonalności o niespotykanym do tej pory poziomie integracji realizowanych procesów.

Zgodność z przepisami MSR i ustawy o rachunkowości
Należności i zobowiązania
 • Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcy
 • Faktura pro-forma sprzedaży
 • Wybór konta bankowego na dokumentach sprzedaży
 • Monity i noty odsetkowe
 • Noty korygujące
 • Faktura korygująca sprzedaży
 • Faktury przedpłaty
 • Wiele kont należności / zobowiązań
 • Windykacja należności
Rachunek kosztów
 • Budżety kosztów
 • Alokacja kosztów
Księga główna
 • Plan kont
 • Budżety
 • Arkusze kont
VAT
 • Deklaracje VAT
 • VAT niezrealizowany
 • Rejestr VAT sprzedaży/zakupu
 • VAT nie do rozliczenia
 • Deklaracja VAT-UE
 • Data VAT
 • Przełożony VAT
 • Księgowanie pełnego VAT
 • Zamówienia i faktury wewnętrzne sprzedaży
 • Obsługa opłaty zwrotnej VAT
Zarządzanie wewnątrzksięgowe
Prognozowanie przepływów pieniężnych
 • Kalkulacja i księgowanie różnic kursowych w transakcjach bankowych
Księgowanie
 • Dzienniki główne
 • Wymiary księgowe
 • Dzienniki zmian
 • Komunikat z numerem zaksięgowanego dokumentu
 • Import kursów wymiany NBP
 • Księgowanie korekty (storno czerwone)
 • Procedury zamknięcia roku finansowego
 • Wielojęzyczność
 • Wielowalutowość
 • Konsolidacja
 • Intrastat
Zarządzanie środkami trwałymi
 • Amortyzacja
 • Konserwacja środków trwałych
 • Ubezpieczenie środków trwałych
Zarządzanie zamówieniami sprzedaży
 • Oferty sprzedaży
 • Zamówienia zbiorcze sprzedaży
 • Dostawa bezpośrednia
 • Zamówienia sprzedaży
 • Rezerwacja zapasu
Obietnice zamówień (ATP/CTP)
Ceny sprzedaży i rabaty
 • Substytuty zapasu
 • Odsyłacze zapasu
 • Warianty zapasu
 • Sprzedaż zapasów poza magazynowych
Zarządzanie zamówieniami zakupu
 • Oferty zakupu
 • Zamówienia zbiorcze zakupu
 • Zamówienia zakupu
 • Zarządzanie zapotrzebowaniem (MRP) Ceny zakupu i rabaty
 • Koszty dodatkowe zakupu
 • Zarządzanie zwrotami
 • Zatwierdzanie dokumentów
 • Budżety zakupów i sprzedaży
 • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
Zarządzanie kontaktami
 • Kontakty
 • Zadania
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • Klasyfikacja kontaktów
 • Kampanie
 • Zarządzanie interakcjami/dokumentami
 • Prospekty
 • Integracja z klientem Microsoft Outlook / Microsoft Exchange
Zlecenia serwisowe
 • Ceny serwisu
 • Przedmioty serwisu
 • Umowy serwisowe
 • Planowanie i alokacja zadań
Kompletacja
 • Kompletacja na zamówienie (ATO)
 • Kompletacja na magazyn (ATS)
 • Rezerwacje i śledzenie zapasu
Zlecenia produkcyjne
 • Planowanie zlecenia produkcyjnego
 • Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego
 • Ilość wyprodukowana
 • Braki w produkcji
 • Dziennik kontroli produkcji
 • Podwykonawstwo
Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP)
 • Kalendarze gniazd i stanowisk roboczych
 • Dzienniki zdolności produkcyjnych
 • Przestoje
 • Czas nieprodukcyjny
 • Obciążenia robocze
 • Wycena produkcji
Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM)
Integracja zamówienia sprzedaży z planowaniem zamówień produkcji
 • Produkcja na zlecenie / zamówienie sprzedaży
 • Planowanie zleceń
Podstawowe zdolności produkcyjne i marszruty
Prognozowanie i planowanie produkcji (MPS, MRP)
 • Prognoza produkcji
 • Wielopoziomowe zlecenia produkcyjne
Raportowanie
 • Wyświetlanie wykresów
 • Projektowanie układów raportów w Microsoft Word
 • Raporty w formie dokumentów i raporty standardowe
 • Widoki analityczne
 • Eksportowanie arkuszy analitycznych do programu Microsoft Excel
 • Jet Reports Express
Wyniki finansowe
 • Wykresy wyników finansowych
 • Definiowanie dodatkowych walut raportowania
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat
Power BI
 • Samoobsługowa analiza biznesowa w programie Microsoft Excel
 • Power BI dla Office 365
XBRL
Analizy finansowe
 • Analizy i raportowanie
 • Analiza planu kont
 • Arkusze kont
 • Wymiary
 • Analiza wielowymiarowa