Symfonia Finanse i Księgowość

jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur osobiście lub prześlij swoje zapytanie online.

Nasi pracownicy działają według sprawdzonych metod wdrożeniowych w oparciu o najlepsze metodyki wdrażania oprogramowania takie jak: PCM (IPMA), PMI, Agile, Scrum.

Sage Symfonia
Dariusz Lenarczyk
Prezes, IT Excellence SP. Z O.O.

Symfonia Finanse i Księgowość
Sprawdzony system do obsługi pełnej księgowości

Symfonia Finanse i Księgowość umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w firmie. Zapewnia bezpieczeństwo i ułatwia realizowanie wymaganych operacji księgowych, jak również bieżącą kontrolę zobowiązań i należności.

Program ten gwarantuje:

 • bezpieczeństwo prawne wynikające z pracy na oprogramowaniu zgodnym z bieżącymi przepisami prawami,
 • sprawne zarządzanie płynnością finansową,
 • podniesienie komfortu pracy dzięki zastosowaniu przemyślanych rozwiązań,
 • możliwość inteligentnej realizacji przyjętej polityki rachunkowości,
 • wysokiej jakości produkt oraz profesjonalne wsparcie przez naszych doświadczonych ekspertów.

60-DNIOWA DARMOWA WERSJA PROGRAMU

Najważniejsze procesy finansowo-księgowe, które obsłużysz w Symfonia Finanse i Księgowość:

Obsługa podatków dochodowych

 • Pełna obsługa deklaracji CIT i PIT od wyliczenia do elektronicznego złożenia z potwierdzeniem UPO. Dzięki temu rozwiązaniu można bezpośrednio w programie zautomatyzować wyliczenia zaliczki podatku dochodowego i deklaracji rocznych.
 • Obsługa podatkowych i bilansowych różnic kursowych. Przy obsłudze prowadzenia ksiąg rachunkowych istnieje możliwości odróżniania podatkowych i bilansowych różnic kursowych. Program wylicza je automatycznie, na bieżąco dla zrealizowanych transakcji walutowych, uwzględniając wycenę bilansową.
 • Prowadzenie KPiR przeznaczone do obsługi rozliczeń podatku dochodowego osób prowadzących działalność gospodarczą. Obsługuje wsparcie dla uproszczonych rozliczeń w formie ryczałtu lub karty podatkowej (dawniej moduł Symfonia Start 2.0. Mała Księgowość).

Obsługa podatku VAT

 • Prowadzenie ewidencji (rejestrów) VAT zgodnie z bieżącymi wymaganiami prawnymi. Obsługa specyfiki rozliczeń podatku według zasad ogólnych i metody kasowej, miesięczne i kwartalne rozliczenia VAT. Ponadto kontrola poprawności ujęcia w ewidencji każdego zapisu na koncie księgowym przeznaczonym do obsługi podatku. Wśród innych funkcjonalności znajdują się: kontrola odliczeń VAT naliczonego zgodnie z limitami, obsługa ulgi na złe długi z perspektywy prawa i obowiązku korekt VAT.
 • Pełna obsługa deklaracji VAT i podatkowanych plików JPK od wyliczenia do elektronicznego złożenia z potwierdzeniem UPO. Automatycznie sporządzane są aktualne wzory deklaracji miesięcznych lub kwartalnych, JPK_VAT, obsługa JPK_V7.
 • Obsługa transakcji międzynarodowych. Program pozwala na pełną obsługę transakcji międzynarodowych w UE (WNT, WDT, transakcje trójstronne) oraz na obsługę importu i eksportu poza teren UE. Obsługuje deklaracje VAT UE, kontroluje limity sprzedaży wysyłkowej do krajów UE.
 • Należyta staranność w rozliczeniach VAT. Program pomaga użytkownikowi w spełnieniu wymagań formalnych na etapie dodawania nowego kontrahenta do bazy danych (import z GUS, import z KAS, weryfikacja z rejestrem VIES).
Obsługa podatku VAT w programie Symfonia

Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa

 • Ewidencja i rozliczanie należności oraz zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników, urzędów. Oprogramowanie umożliwia obsługę transakcji w złotych lub w walutach obcych ale także kontrolowanie wielu terminów płatności, naliczanie odsetek umownych dla danej transakcji lub ustawowych. Program zapewnia też automatyczne rozliczanie i kontrolę spójności rozrachunków z zapisami na kontach księgowych, pełną obsługę kompensat i rozliczeń wzajemnych z kontrahentem, wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald, dostęp do kursów walut NBP bezpośrednio w programie, by automatycznie wyliczyć różnice kursowe bilansowe i podatkowe.
Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa

Obsługa płatności

 • Generowanie zleceń płatności elektronicznych (tzw. e-przelewy). Podczas generowania e-przelewów złotówkowych lub walutowych do banków na podstawie dokumentów kosztowych program pobiera z nich niezbędne dane, jak data płatności, kwota, numer faktury.Dodatkowo system automatycznie sprawdzi status kontrahenta i numer kont bankowych z Białą Listą Podatników VAT. Przypilnuje, by każdą fakturę, gdy jest taki wymóg, zapłacić metodą podzielonej płatności, generując odpowiedni tytuł przelewu i wartość netto oraz brutto.
 • Zaawansowane wyciągi bankowe. Program umożliwia zaawansowaną konfigurację przez użytkownika oraz tworzenie własnych reguł księgowania pozycji na wyciągu bankowym na podstawie informacji znajdujących się w treści wyciągu.
 • Pobieranie i rozliczanie wyciągów bankowych. Program rozpoznaje generowane przez banki pliki w formacie MT940 lub MT942 i na ich podstawie pozwala zaksięgować i rozliczyć przychodzące płatności od kontrahentów (także zrealizowane metodą podzielonej płatności) oraz pobrane przez bank opłaty, prowizje i odsetki.
Obsługa płatności

Automatyka księgowa

 • Wzorce dokumentów i księgowań. Pozwalają użytkownikowi stworzyć bazę szablonów zawierających cały układ dokumentu, m.in daty, kwoty, konta, proporcje dekretacji, których można użyć do szybkiego księgowania powtarzających się operacji, np. rejestracji i odliczenia 75% kosztów eksploatacji samochodu.
 • Wymiana danych przez Internet. Program automatycznie sprawdza stan dokumentów i informuje o nowych dokumentach gotowych do pobrania do bufora.
 • Zamykanie lat obrotowych. Program prowadzi użytkowników przez kolejne etapy, przypomni i pomoże w procesie (tj. wykazanie zysków lub strat, jakie przedsiębiorstwo poniosło w wyniku zmiany kursów walut), sprawdzi poprawność zapisów, zamknie za użytkownika niezamknięte miesiące i wskaże błędy w zaksięgowanych dokumentach blokujące poprawne zamkniecie roku.Dodatkowo, sprawdzi wyniki symulacji i finalne zatwierdzenie zamknięcia, co skutkuje automatycznym przeksięgowaniem sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego, obliczeniu rachunku zysków i strat oraz bilansu.
 • Monitorowanie zmian w programie. Historia zmian pozwala skuteczniej nadzorować zmiany wykonane przez użytkowników, np. kto i kiedy wprowadził je w dokumencie.
 • Bilans otwarcia. Jest tworzony automatycznie na podstawie stanu kont zeszłego roku finansowego z zaksięgowanych dokumentów. Program pozwala na jednoczesną pracę w dwóch latach obrachunkowych na przełomie roku, dzięki czemu księgowość w firmie można prowadzić równolegle, rozliczając bieżące miesiące nowego roku, jak i wprowadzać zmiany do zakończonego okresu roku finansowego.
 • Automat przeksięgowań VAT. System wspiera proces przeksięgowań, który pomaga użytkownikom przy rozliczaniu z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT, automatyzując proces przeksięgowanie VAT-u na Rozrachunek z Urzędem Skarbowym, zmianę okresu rejestru VAT wprowadzonych w systemie dokumentów.
 • Koszyk walut. Narzędzie do rozliczanie transakcji walutowych metodą FIFO, wyceny rozchodów zarejestrowanych na kontach walutowych i księgowania różnic walutowych.
 • Rozliczanie międzyokresowe kosztów i przychodów. Wygodny i intuicyjny kreator do tworzenia automatycznych planów rozliczeń kosztów i przychodów, np. zapłacony przez kontrahenta z góry czynsz za najem pomieszczeń, ubezpieczenie samochodu itp.
 • Przeksięgowania kont. Wygodny kreator pozwala wybrać potrzebne konta i określić reguły i wzory podziału zapisów na koncie, np. według stanu innych kont o analogicznej strukturze analityki. Można też dokonać symulacji i po otrzymaniu oczekiwanego wyniku zapisać tak gotowy szablon, by był dostępny przy następnej operacji przeksięgowania kont.

Zarządzanie użytkownikami i organizacja działu księgowego

 • System haseł i uprawnień. Program umożliwia selekcję uprawnień przez określenie rodzajów użytkowników oraz zdefiniowanie zakresu ich dostępu do danych, a następnie przypisanie użytkowników programu do wcześniej utworzonych ról, które mają pełnić w firmie.
 • Zaawansowane zarządzanie użytkownikami. Pozwala jeszcze precyzyjniej definiować role użytkowników w systemie i tworzyć wysoce wyspecjalizowanie role oraz określać dostęp do wybranych elementów systemu księgowego, np. Analityk Finansowy z dostępem do modułu raportującego z prawem tylko do odczytu danych i tworzenia raportów.
 • Kalendarz. Pozwala zarządzać i planować pracę (zadania cykliczne lub jednorazowe) swoją i innych użytkowników przypisanych do firmy w bazie programu księgowego.Umożliwia raportowanie statusu realizacji zadania, dodawanie załączników do zadań, np. stworzonego raportu lub maila z treścią polecenia służbowego.

Obsługa majątku trwałego

 • Rejestr środków trwałych. Umożliwia rejestrację zdarzeń związanych z zakupem i obsługą procesu użytkowania, automatycznie wyznacza odpisy amortyzacyjnych środków trwałych firmy i wyposażenia,
 • Obsługa majątku trwałego. Wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając ewidencję i nadzór nad użytkowaniem środków trwałych oraz przeprowadzenie wszystkich operacji księgowych takich jak: ewidencja środków trwałych, wyznaczanie amortyzacji bilansowej i niezależnie podatkowej, pełna obsługa zmian wykorzystania majątku, zmiany wartości, likwidacja, inwentaryzacja, korekty; dekretacja księgowa, rozliczenia VAT przy likwidacji lub sprzedaży; ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy; kontrola płatności rat i kosztów środków trwałych wynikających z zarządzanie czasem
  i działaniami dotyczącymi środków trwałych, nadzór nad terminami np. napraw, przeglądów, ubezpieczeń czy szkód.

Sprawozdawczość zewnętrzna standardowa

 • Bilans i rachunek zysków i strat. Wyliczane automatycznie po wprowadzeniu dowolnego zapisu w ewidencji na kontach księgowych. Możliwość stworzenia przez użytkownika własnych wzorów sprawozdań finansowych w wielu równoczesnych strukturach opartych o obroty kont księgowych.
 • E-sprawozdania finansowe. Generator do zestawiania elektronicznej wersji sprawozdań finansowych. Obsługa dowolnej wybranej przez użytkownika wersji pełnych i uproszczonych sprawozdań
 • Księgi rachunkowe. Zestaw raportów składających się na księgi rachunkowe jednostki zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Raporty można wykonywać grupowo i archiwizować wyniki na trwałych nośnikach. Zgodna z wymaganiami przepisów o rachunkowości dokumentacja algorytmów i reguł obliczeń stosowanych w programie oraz struktury danych.
 • Deklaracje i raporty JPK. Generator plików z ewidencji prowadzonych w programie według aktualnych wzorów plików generowanych cyklicznie, tj. JPK_VAT lub JPK_V7. Generowanie plików JPK składanych na żądanie organów podatkowych JPK_KR, JPK_WB.

Sprawozdawczość wewnętrzna i niestandardowa

Zawiera bogaty zestaw wbudowanych raportów i zestawień dostępnych bezpośrednio w aplikacji, m.in. Bilans i RZiS, które umożliwiają analizę podstawowych danych wg dostępnych dla określonego zestawienia kryteriów, m.in.: okres sprawozdawczy, okres rejestru VAT; słownik wykorzystany w planie kont (np. MPK, Projekt) wraz z jego elementami; zapisy/obroty z bufora i/lub ksiąg.

Istnieje także możliwość przenoszenia danych z przygotowanego przez użytkownika raportu do MS Excel, wydruku i zapisania przygotowanego raportu w formacie pdf, zautomatyzowanej wysyłki zestawienia jako załącznika do wiadomości mailowej.

Zaawansowane możliwości analityczne

 • Rozszerzenie zakresu gromadzenia danych przez mechanizm wymiarowania. Bez nadmiernej rozbudowy planu kont możliwe jest definiowanie dowolnych cech przez użytkownika, np. MPK, Projekt, Rejon sprzedaży, Rodzaj kosztów, Grupa kontrahentów, Handlowiec itp.
 • Mechanizm wymiarowania jest szeroko wykorzystywany do budowy baz danych analitycznych (kostka analityczna). Funkcja jest wykorzystywana w specjalnym module raportującym Business Intelligence. Hiperłącze do opisu BI
 • Raporty i funkcje programu z wbudowanym mechanizmem przenoszenia danych do MS Excel. Użytkownik może korzystać m.in. z „korespondencja 456”, czyli narzędzia do zapewnienia spójności księgowań. Planowanie płynności finansowej, weryfikacja stanu płatności na określony dzień w przyszłości, generowanie rachunku wyników i bilansu otwarcia zarówno narastająco, jak i za wybrane okresy, np. miesięcznie, kwartalnie.

Rozszerzenia modułuZobacz, jakie masz możliwości i opcje rozszerzeń modułu podstawowego, żeby praca z Sage Symfonia Finanse i Księgowość, była w jak największym stopniu dopasowana do potrzeb Twojej firmy.

Pakiet e-Box zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo prawne w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwi sprawną obsługę e-faktur, e-dokumentów i e-deklaracji.

Już od stycznia 2017 r. dzięki e-Box zoptymalizujesz proces wysyłania pliku kontrolnego JPK VAT na bramkę Ministerstwa Finansów!

Dzięki e-Box możesz:

– wygenerować e-deklaracje i wypełnić je danymi w ramach jednego systemu

– przygotować i wysłać kilka e-deklaracji w jednym procesie

– złożyć wymagany przez fiskus podpis elektroniczny.

Pakiet e-Box składa się z modułów:

 • e-Dokumenty
 • e-Deklaracje

Dzięki modułowi e-Deklaracje:

 • automatycznie podpiszesz i wyślesz deklaracje podatkowe PIT, CIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów,
 • łatwo odbierzesz z platformy Ministerstwa Finansów urzędowe potwierdzenia odbioru (UPO),
 • wygodnie zarchiwizujesz elektroniczne deklaracje podatkowe i potwierdzenia odbioru z urzędów.

Dzięki modułowi e-Dokumenty:

 • skutecznie obniżysz koszty obsługi dokumentacji poprzez automatyzację procesu biznesowego e-faktury: wystawianie, wysłanie, odbieranie potwierdzenia otrzymania oraz ewidencja w module finansowo-księgowym,
 • bezpiecznie wyślesz e-faktury poprzez serwis miedzyfirmami.pl – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych (SSL),
 • automatycznie odbierzesz i zarchiwizujesz e-faktury sprzedaży i zakupu, skontrolujesz informacje o wyrażonych zgodach lub sprzeciwach na otrzymywanie e-faktur,
 • stworzysz i wyeksportujesz e-przelewy do banku oraz pobierzesz wyciągi lub operacje bankowe,
 • wygodnie obsłużysz transakcje z kontrahentami, pracownikami i urzędami oraz zarządzisz rachunkami bankowymi do przelewów elektronicznych,
 • zwiększysz bezpieczeństwo poprzez możliwość wprowadzenia wewnętrznego procesu akceptacji przelewów oraz śledzenia historii ich realizacji w systemie.

Sage Connect to funkcjonalność, która pozwala przesłać użytkownikowi z modułu handlowego dokumenty (np. faktury sprzedażowe) do modułu finansowo-księgowego w celu ich zaksięgowania.

Dzięki Sage Connect:

 • użytkownik modułu handlowego otrzyma informację o zaksięgowaniu faktury
 • ma możliwość podglądu dokumentów w module handlowym
 • użytkownicy oszczędzają czas i pieniądze – podatnik nie musi wysyłać dokumentów do biura rachunkowego pocztą lub e-mailem
 • naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy
 • proces wysyłania i księgowania dokumentów odbywa się w jednym programie.

Analizy Finansowe – to rozszerzenie funkcjonalności modułu głównego Sage Symfonia Finanse i Księgowość. Zapewnia szybką analizę danych z programu Finanse i Księgowość w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Szczegółowe informacje:

 • Szybsze uzyskiwanie i analiza danych finansowych
 • Wzorcowe zestawienia i raporty
 • Elastyczne zarządzanie danymi
 • Zaawansowana  współpraca z MS Excel

Zalety:

Szybki dostęp do danych finansowo-księgowych – program umożliwia tworzenia różnych analiz na podstawie danych z Finansów i Księgowości.

Możliwość dostosowania zestawień do własnych potrzeb – program zawiera pakiet gotowych zestawień i raportów oraz wspomaga definiowanie własnych zestawień. Korzystanie z zestawień stworzonych na indywidualną potrzebę firmy, usprawnia docieranie do danych.

Oszczędność czasu  – proste odświeżanie danych w zdefiniowanych raportach i zestawieniach czy dostęp do wszystkich lat obrachunkowych i porównywanie danych z różnych lat to tylko część  elementów, które przyspieszają analizowanie danych.

Współpraca z najpopularniejszym arkuszem kalkulacyjnym MS Excel – program umożliwia analizę danych z programu Finanse i Księgowość w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Dzięki temu użytkownik z poziomu MS Excel może analizować: konta, rejestry VAT, pozycje bilansu, pozycje zysków i strat czy dane o rozrachunkach.

Zamów bezpłatną prezentację systemu